Middelalder-Oslo

Middelalderbyen

Clemenskirken

Av forsker i NIKU Petter B. Molaug

Clemenskirken er et spesielt sted i Oslo. Ingen steder kan vi følge byens historie lengre tilbake enn her. Denne kirken, som ble reist rundt år 1100, hadde stått i godt over 400 år da den ble revet.

Messe i Clemenskirken 1. søndag i advent

 

Etter ytterligere 400 år kom ruinen igjen frem i dagen, gravd ut i 1921 av arkitekt Gerhard Fischer for Jernbanens garasjebygg. Vi må tenke oss kirken høy, hvitkalket med skip og hjørnetårn i nordvest og kor i øst. Det sistnevnte ble fjernet ved byggearbeidene. Det var innganger i syd og i vest. Innvendig i kirken var det 3 store pillarer langs midten. De nederste delene av disse er fortsatt bevart.

Men denne kirken var ikke den eldste på stedet. Arkeologen Ole Egil Eide gravde i 1970-71 dypere ned i grunnen enn det som var gjort tidligere, over 2 meter ned under toppen av fundamentsteinene. Han fant ingen eldre kirke, men to eldre kirkegårder. Den øverste kan ha tilhørt en kirke fra Harald Hardrådes tid. Det ble funnet 81 graver i denne. De var alle yngre enn et halvmeter tykt sandlag som var påført, trolig som underlag under kirken og kirkegården. Gravene lå orientert øst-vest, med hodet i vest, slik som vanlig er etter kristen skikk, og siden gravene alltid følger orienteringen til kirken, må vi gå ut fra at denne også har vært orientert øst - vest, slik som steinkirken. Men under sandlaget fant Eide ytterligere 60 graver. Disse var orientert skrått i forhold til de yngre. De lå omtrent parallelt med garasjebygget, den fløyen jeg står ved. Slik må også den kirken som kirkegården har tilhørt være orientert. Det har sikkert vært en trekirken, og den kan ha stått omtrent rett nedenfor her jeg nå står.

Men hvorfor var den skrått orientert? Garasjebygget her ligger inntil Kanslergaten og Kanslergaten ligger der hvor Clemensallmenningen lå i middelalderen. Her er det funnet en kirkegårdsmur. Og Clemensallmenningen hadde samme orientering som tomtegrenser og bygninger som arkeologene har gravd ut lengre nord. Den eldste kirken må ha vært orientert etter den eldste bebyggelsen, og den må altså ha stått her da kirken ble bygget.

Hvor gamle er så de eldste gravene som er funnet her i grunnen under oss? De er radiologiske datert med C14-metoden til en gang mellom 980 og 1030. Også gravtettheten tyder på en datering til tiden rundt år tusen. Hele syv lag med begravelser ble det funnet under steinkirken, der hver yngre begravelse først var lagt ned etterat den eldre var blitt skjelettert. Det har gått minimum 15 år mellom hver av disse begravelsene.

Clemenskirkegården er en av Norges eldste kirkegårder, godt eldre enn slaget på Stiklestad. Og den må ha vært kirkegård for innbyggerne i det eldste Oslo.