Middelalder-Oslo

Kampen MOT Follobanen og FOR Middelalderparken

aftenp000594791Styremedlemmer i Middelalder-Oslo Sverre Mørkhagen og Egil Mikkelsen på befaring i Middelalderparken. I bakgrunnen: Ruinen av kongsgården, med Jernbaneverkets rørkanal tvers gjennom - som en "slange i Paradis". FOTO: Rolf Øhman, Aftenposten

Foreningens store smertensbarn for tiden er anleggene av den nye, planlagte Follobanen, og vi frykter den vil fortsette å være det i lang tid fremover. Én ting er at banen skal føres tvers igjennom Middelalderparken, slik at tog igjen skal kjøre tett inntil de eksisterende ruinene − og på fire spor denne gangen. Den saken er for lengst tapt. Nå står kampen på parkens vegne om hvor skånsomt dette skal gjøres. Hittil har Jernbaneverket planer om å føre det ene av tunnelløpene opp i dagen så tidlig at det vil gi Kongsgård-ruinen en skjemmende betongvegg i dens aller nærmeste naboskap. Foreningen samarbeider med andre instanser for å hindre at det blir den endelige løsningen − og at vi i 2020 tross alt kan se fram til en park som fremstår med økt verdighet.

19. august 2013 sendte Gamlebyen historielag og Foreningen Midddelalder-Oslo brev til Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre og pekt på de  negative konsekvensene av å legge Østfoldbanen sammen med Follobanen gjennom middelalderparken. Les brevet her:

 Oslo 19. august 2013

Vi er gjort kjent med at Byutviklingskomiteen på et møte 21. august skal behandle ny reguleringsplan for Follobanen. Vi er også kjent med at denne planen innebærer at et av sporene til Østfoldbanen vil legges høyere enn de andre. Dermed vil betongkulverten forbi ruinene av middelalderens kongsgård bli skjemmende høy. Det vil også innebære at Alnaelven i det samme området må ledes under sporet i det som kalles en dykket en løsning. Noe som vil gi en merkverdig opplevelse av elven som dannet den odden der vår by ble grunnlagt. Mange er opptatt av at det som er bevart av bygningsrester fra middelalderens Oslo, må tas best mulig vare på. Utbyggingen av jernbanen på 1800-tallet medførte store ødeleggelser av fortidens by. De hadde ikke den beskyttelse som blant annet interesseorganisasjoner og ikke minst riksantikvarembetet nå kan gi, og det er maktpåliggende for oss å forhindre at det gjøres nye skader på de minnene som er igjen. Noe annet vil neppe kunne bli forstått av generasjoner som kommer etter. Vi minner om at Oslo by har bestemt seg for å feire sin tidlige historie, med et 700-årsjubileum som Norges hovedstad 31. august 2014.

I et stort perspektiv anser vi at å føre jernbanespor gjennom Middelalderparken er en beklagelig ulykke, Det må være et minstekrav at Jernbaneverket pålegges å legge også det siste at Østfoldbanens spor så dypt at Alna kan tilbakeføres, og ingen mur skal skjemme kongsgårdruinene. Vi ber om en respektfull og tiltrengt oppgradering av middelalderminnene – inklusive Kongsgården – både til det kommende jubileet og for generasjoner som kommer etter. Vi snakker om minner fra en helt grunnleggende betydningsfull periode i Oslo bys historie, og i den norske statsdannelsen.

28. juni i år var undertegnede med Oslo Elveforum og Alnaelvas venner på et møte med byråd Bård Folke Fredriksen, der Jernbaneverkets strenge krav om linjeføringen ble sterkt kritisert. Vi framholdt at lokaltogene på Østfoldbanen ikke trenger å kjøre med høyeste hastighet her. Da kan kulverten gå mye dypere, slik at Alna kan renne over kulverten, og man unngår den skjemmende muren ved Konsgården. Byråden forespeilet oss et miniseminar der jernbaneeksperter som er uavhengige av Jernbaneverket kan vurdere dette. Vi ble bedt om å finne fram til en slik motekspertise.

Statsråd Marit Arnstads la for få dager siden fram en pressemelding, en bestilling av KVU for en ny jernbanetunnel under Oslo. Vil Follobanens fremføring gjennom middelalderparken være forenelig med en slik tunnel? Vil det være riktig å gjennomføre de enorme anleggsarbeidene i middelalderbyen før det er avklart hvordan en ny tunnel skal gå? Har Jernbaneverket presset så hardt på at Follobanen må føres helt inn til Oslo S, at de nå ikke uhildet kan vurdere disse spørsmålene? Kan i første omgang Follobanen ha felles spor med Østfoldbanen det siste stykket mot Oslo S, tilsvarende løsningen for høyhastighetsbanen fra vest? Vil byråden holde sitt løfte om å gjennomføre et miniseminar der motekspertise får vurdere Jernbaneverkets premisser og linjeføringer?

Vi vil be om at Byutviklingskomiteen grundig vurderer ovenstående momenter og spørsmål. Og at dere ikke fatter beslutninger før disse momentene er grundigere vurdert. Ingenting ville være verre, enn om det gjennomføres smertefulle og meget kostbare anleggsarbeider, som senere viser seg å være feilinvesteringer.

Kopi til Plan- og bygningsetaten og  Riksantikvaren

Med vennlig hilsen

Per Olav Reinton, Gamlebyen Historielag og Helge Winsvold, Middelalder-Oslo

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Kampen MOT Follobanen og FOR Middelalderparken