Middelalder-Oslo

Leder nr 2 2016

Levende kulturminnevern

Foreningens arbeid handler mye om le­vende kulturminnevern. Gjennom gode aktiviteter med hyggelige opplevelser og gjennom praktisk arbeid med aktuelle planer, reguleringer og kommunale trans­portløsninger, arbeider vi for å knytte Oslo middelalderhistorie inn i menneskers be­visst­het og inn i bybildet.

23. september arrangerte vi sammen med Gamlebyen historielag en middelalder­bankett i Fanehallen på Akershus. Vi var ca. 190 som var der og fikk en opplevelses­rik kveld med tidsriktig mat og kulturelle inn­slag i flotte omgivelser. Gjennom dette arrangementet fikk vi alle opplevelser og kunnskap om viktige deler av det vårt arbeid skal fremme. Her skal jeg bare takke de mange aktive ildsjelene som på ulikt vis bidro til at banketten kunne gjennomføres.

I Ladegården er det arbeid i gang for å fremme levende formidling om middel­alderbyen Oslo. Her samarbeider vår forening med aktive ildsjeler i kultur­etaten. Samtidig følger vi med for å kunne påvirke det som fysisk og konkret skal skje i Mid­del­alderparken, i Ruinparken, i Bispe­­gata og i hele Middelalderbyen.

I fjor fikk vi framlagt forslag til landskaps­plan fra Jernbaneverket for den delen av Middelalderbyen som berøres av arbeidet med Follobanen. Vi følger med etter beste evne for å fremme våre synspunkter, både den gangen ved framleggingen og nå i oppfølgingen av planen. Det handler om både Jernbaneverkets og Oslo kommunes ansvar for å sikre Middelalderparken som det enestående historiske og levende nærmiljøet det har vært og skal bli.

På samme måte følger vi aktivt med planene for Bispegata. Her har foreningen fått utarbeidet et dokument som redegjør, med bakgrunn i kommunens utredninger om transport, kollektivtransport og mo­bilitet, hvorfor det er fullt mulig å unngå at Bispegata blir bussgate. Dette dokumentet bruker vi aktivt i vårt arbeid i forhold til bystyre og byråd. Samtidig følger vi med i det kommunale arbeidet om ny regule­rings­plan for Bispegata. Her er vi både opptatt av å sikre Oslo torg, historiske linjeføringer for Bispeallmenningen og å få fram den delen av Hallvardskatedralen som er dekket til av Bispegata øst for Oslo torg.

Både bankett og arbeid med konkrete planer og reguleringer er innsats for å sikre kulturminnevern og samtidig gjøre det levende for de som nå lever. Vi trenger støttespillere nå og ønsker alle venner og sympatisører velkommen som medlemmer!

Odd Einar Dørum 

 

Leder nr 1 2016

Vi trenger å bli flere

Middelalderbanketten 23.september i år i Fanehallen på Akershus er en viktig satsing foreningen gjør i samarbeid med Gamlebyen historielag. Vi vil sette en tone anno 1300 i Oslo ved hjelp av mat, drikke og god kultur og dermed ta alle med på en opplevelsesrik og hyggelig tidsreise. Banketten er behørig omtalt her i bladet. Jeg oppfordrer til påmelding.

Denne satsingen er en del av vervingen vi satser på for å få flere medlemmer og sympatisører. Vi trenger å bli flere for å stå sterkest mulig i dette året og de nærmeste årene. Da satser vi på viktige tiltak for å få Middelalderbyen til å fremstå som "vegg i vegg" med den moderne byen i Bjørvika.

Vi vil arbeide for å få byens myndigheter til å la Middelalderbyen bli en ny opplevelse for alle kulturinteresserte i Bjørvika. På veien til en Middelalderpark etter ferdigstillelsen av Follobanen vil foreningen sammen med Gamlebyen historielag gjøre alt som er mulig for å bidra til og støtte opp under Kulturetatens besøkssenter i nordfløyen av Ladegården. Her kommer restaurerte lokaler og gode tiltak i lokalene i løpet av høsten 2016 og våren 2017.

Vi satser på ny framvisning av den gamle modellen av Middelalderbyen og støtter arbeidet med å lage en ny, ajourført modell. Vi arbeider for framvisning av gjenstander fra denne tiden i byens liv og for bruk av 3D. 3D i ny utgave vil nok ta sin tid for å bli til, men det beste bør ikke bli det godes fiende. Hildur Wilhelmsens arbeid med 3D-framstilling kan sikkert i dialog med henne brukes i oppstarten av dette viktige besøkssentret for Middelalderbyen.

Gjennom gode opplevelser som Banketten og ved arbeidet som Kulturetaten nå driver fram i Ladegården, kan alt dette sikre viktig og god formidling. Da kan vi også verve medlemmer og venner mens vi jobber av all kraft for at Middelalderparken som kommer etter Follobanens ferdigstillelse skal bli best mulig.

Odd Einar Dørum

Leder nr 2 2015

En jobb å gjøre

Foreningen i samarbeid med Gamlebyen historielag fikk bred oppslutning fra toppene på bystyrelistene ved kommunevalget om å legge foreningens visjon om middelalderbyen til grunn for det videre arbeid for denne viktige delen av Oslo. Hva betyr det i praksis? Jeg vil peke på 4 konkrete tiltak. Det første er å sikre formidlingen av Middelalderbyen. Det handler om skilt som forteller, om 3D-fremstilling i nordfløyen av Ladegården som nå settes i stand og om en oppdatert guidefortelling om middelalderOslo.

Det andre handler om Bispegata. Her må middelalderens linjeføring i Bispeallmenningen sikres sammen med rett form på Oslo Torg. Og i denne gata må det etter Follobanearbeidene er sluttført ikke gå busser. Gata må rett og slett gjenspeile hva den er, en nøkkelgate i det historiske Oslo. For det tredje må gjennomføringen av Middelalderparken sikres. Det gjelder markeringer av stretene og allmenningene, hustuftene, ruinene og rekonstruksjoner av en bygård, av sjøboder ved vannspeilet og av middelalderbåt samme sted. For det fjerde må det legges til rette for møter og utstillinger. Det kan starte med det som allerede er i gang i Ladegården og det som kan videreutvikles der. Det må videreføres ved en rehabilitering av Lokomotivverkstedet med rom for møter og utstillinger.

Les mer: Leder nr 2 2015

Leder nr 1 2015

Positive muligheter

24. mars holdt foreningen sammen med Gamlebyen historielag og andre gode venner i Gamlebyen åpent møte i Gamlebyen kirke. Hensikten var å gi en åpen talerstol til Riksantikvaren, partiene i Oslo bystyre og beboere. Det ble et godt besøkt møte, mye engasjement og noen viktige signaler for framtida. De viktigste er at Riksantikvaren opprettholder sitt sterke engasjement for middelalderbyen og signalene fra partiene i Oslo bystyre og beboerne.

Representantene for bystyrepartiene bekreftet den positive interessen for både middelalderbyen og viktige deler av den som Ruinparken, Ladegården, middelalderparken, Oslo Hospital og lokomotivverkstedet. Denne positive interessen er viktig for alt arbeid med å tydeliggjøre og formidle Middelalderbyens plass i Oslo. Men den representerer også en utfordring. Utfordringen er at foreningen sammen med sine gode samarbeidspartnere må nå fram med det konkrete innholdet.

Les mer: Leder nr 1 2015

Leder nr 2 2014

Jubileum og veien videre

Oslo og foreningen har nettopp gjennomført en vellykket markering av 700 års-jubileet for at Oslo ble hovedstad 31. august 1314.
Jeg sikter til våre møter i middelalderuka 25. til 29. august, Kulturetatens fagseminar om hovedstaden 30/8, åpningen av Oslo Torg og fasademaleri av torget samme dag, de ulike arrangementene i familiedagen 31/8 og vår egen markering ved Mariakirkens ruiner 31/8.

Vi kan glede oss over at Leif Gjerland har gitt oss sitt opprop og visjon om Nordens Pompeii og det gode samarbeidet med Gamlebyen historielag. Hva er da veien videre? 

Det handler etter mitt syn om 5 forhold.

Les mer: Leder nr 2 2014

Du er her: Hjem Lederartikler