Middelalder-Oslo

Uttalelser

Høringsuttalse: Bispegata reguleringsplan 2014

4. februar 2014 er det avgitt følgende høringsuttalelse til Oslo kommune ved Byråd for kultur Hallstein Bjercke:

Bispegata reguleringsplan må ta hensyn til Oslo middelalderby og Oslo torg!

Interesseforeningen Middelalder-Oslo arbeider for bevaring og formidling av Oslo middelalderby. Middelalderbyen er svært viktig for Oslo, både som identitetsskaper og område for opplevelse og kunnskapstilegnelse. Planlegging av utformingen av middelalderparken sør for Bispegata etter at ny Follobane er etablert, er kommet godt i gang og viser noe av det store potensialet for området. I alle forslagene er Oslo torg og Minneparken (Ruinparken) tatt med som en del av middelalderpark-området.

Bispegata er en moderne gate som skjærer gjennom middelalderbyen og deler den i to. Med Ekebergtunnelen og Operatunnelen er det i dag ingen grunn til at Bispegata fortsatt skal være en gjennomfartsåre for bil – og busstrafikk. Trafikken må saneres for å skape sammenheng mellom den søndre og nordre delen av middelalderbyen, mellom middelalderbyens kirkelige og kongelige sentrum.

Oslo torg

Oslo torg må få en utforming mest mulig basert på torget slik det antas å ha vært i middelalderen, en trebrolagt trekantet plass i fortsettelsen av Bispeallmenningen. Torget må få en sentral funksjon som møteplass og kommunikasjonsledd for gående i den framtidige Oslo middelalderby. Vi støtter fullt ut Kulturetatens arbeid med dette, sml. deres «Plan for utvikling av Middelalderbeltet» hvor det legges vekt på reetablering av allmenningene og stretene, og at krysset Oslo gate/Bispegata skal stenges for gjennomgangstrafikk (s.55-56). Trikk i flere retninger over torget og gjennomkjøring av buss vil sterkt begrense torgets funksjon som en samlingsplass i middelalderbyen og opprettholde det skillet i middelalderbyen som Bispegata forårsaker i dag. Det går på tvers av målsetningen om Middelalderbeltet som et sammenhengende kulturminne. Løsningen reduserer også kvaliteten på området som rekreasjonsområde for den nye bydelen.

Bispegata uten trikk

Interesseforeningen Middelalder-Oslo har tidligere sterkt anbefalt at trikken blir lagt i en ring rundt middelalderbyen, over Sørenga, ikke opp Bispegata. Med trikk opp Bispegata vil store deler av Oslo torg bli dominert av trikken som da får en sving inn i Oslo gate sør for Bispegata. En trikkeholdeplass i Bispegata vil virke sterkt negativt på sammenhengen mellom den nordre og søndre delen av middelalderbyen. Oslo gate sør for Bispegata er et meget bedre alternativ for en holdeplass dersom trikken allikevel blir lagt her.

Øvre del av Bispegata stenges for trafikk

Minneparken rundt St.Hallvardskatedralen må utvides sørover, slik at den tilsvarer kirkegården slik den var i middelalderen. Dette vil gi et større og mer sammenhengende grøntbelte og bedre sammenheng mellom delene av middelalderbyen. Kollektivtrafikk må ledes gjennom Ekebergtunnelen, fjernbusser kan med fordel stanse ved sentrale T-banestasjoner som Helsfyr. Planene om en trikk til Kværner langs denne traséen sløyfes.

Konklusjon

I et moderne trafikksystem kan det synes som om middelalderbyen i Oslo er feil plassert, at den ligger i veien. Men det var middelalderbyen som kom først. At det tidligere er gjort grove feil med nedbygging av middelalderområdet, utsjakting av middelalderlevningene og trafikk tvers gjennom middelalderbyen, betyr ikke at det skal fortsette slik. Det er som å ha buss og trikk tvers gjennom Frognerparken, eller Nansenparken på Fornebu. Led trafikken utenom, for lokalbefolkningen og middelalderbyens skyld!

For Middelalder-Oslo

S.P.G. Lihaug, nestleder og sekretær

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser Høringsuttalse: Bispegata reguleringsplan 2014