Middelalder-Oslo

OslotorgMiddelalder-Oslo har utarbeidet et grundig notat som viser at Oslo torg kan bli bussfritt, og at det ikke er nødvendig at busser skal kjøre over øverste del av Bispegata.

Notatet er datert 29.08.2018, og viser hvordan et nokså enkelt grep kan gi Gamlebyen, Kværner og Ekeberg god kollektivbetjening – uten busser over Oslo torg.

Grepet er i korthet å la bussene som i dag krysser Oslo torg, gå via Kværnerbyen eller via Ekebergtunnelen. Oslo torg trenger ikke busser, for her kjører trikken som rullende fortau.

Les hele notatet her.

Middelalder-Oslo har den 29.06.2017 sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, med kopi til Byantikvaren og Riksantikvaren. Uttalelsen kommenterer detaljreguleringsplanen for område C6 i Bjørvika-planen.

Les hele høringsuttalelsen her.

Vi har en del kommentarer til forslaget til utnyttelse av området C6 nord for Bispegata og til PBEs vurderinger slik de kommer fram i formuleringene i referatet fra oppstartmøte. Det er særlig følgende punkter vi er opptatt av:

Bogen Krogness vannspeil- Planen tar ikke hensyn til at C6 er en del av Oslo middelalderby. Området er ikke en del av den moderne Bjørvikabebyggelsen. Grensen mellom disse to må gjøres meget tydeligere, og det må bli klare forskjeller mellom dem i bebyggelsesuttrykk.

- Forslaget fra utbygger legger opp til alt for stor utnyttelse av arealet. Vi støtter innvendingen fra PBE og innspill fra Byantikvaren om dette.

- Det er nødvendig at det tas sterkt hensyn til Oslo Ladegård og Ladegårdshagen ved at bebyggelseshøyden senkes sterkt mot øst.

- Utformingen av bebyggelsen i C6 må særlig ta hensyn til karakteristiske bygningstrekk i stående bebyggelse i Gamlebyen og til middelalderbebyggelsen.

Middelalder-Oslo har avgitt høringsuttalelse til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, med kopi til Riksantikvaren og Oslo kommune ved byrådsavdelingene for Miljø og samferdsel,  Byutvikling og for Kultur og idrett, samt Byantikvaren vedrørende sak 200902661-111 Bispegata og Oslo torg, detaljreguleringsplan.

Bjrvika Middelalderparken

Det har gått snart to år siden Landskapsplanen ble fremlagt, og vi registrerer at Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i brev av 29.09.2016 til Jernbaneverket har godkjent planen. Foreningen Middelalder-Oslo finner det passende å vurdere hvordan Landskapsplanen er fulgt opp og gjenta synspunkter fra vår uttalelse i 2015, både der hvor det er usikkert hva som vil bli realisert i planen og der hvor vi mener at planen bør endres. Uttalelsen ble sendt til Jernbaneverket med kopi til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Kulturbyråden, og til Riksantikvaren i desember 2016.  Les ny uttalelse til Landskapsplan for Middelalderparken Oslo 15.12.2016 her.

Den 23. juni 2015 ga foreningen Middelalder-Oslo sin første uttalelse om Landskapsplan for Middelalderparken i brev til Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Riksantikvaren. Middelalder-Osloarbeider for en god utforming av Oslo torg og Bispegata, og fjerning av bil- og busstrafikk øst for Oslo gate. Vår uttalelse fra 2015 pekte på at planen har mange gode løsninger, bl.a. prinsippet om gjenskaping av middelalderterrenget over den planlagte Follobanekulverten og ned mot Vannspeilet og å ta i bruk Lokomotivverkstedet til kulturformål. Les uttalelsen av 23.06.2015 her.

Støtt oss i arbeidet med å påvirke myndighetene til å ta de riktige avgjørelsene og finansiere den nye Middelalderparken!

4. februar 2014 er det avgitt følgende høringsuttalelse til Oslo kommune ved Byråd for kultur Hallstein Bjercke:

Bispegata reguleringsplan må ta hensyn til Oslo middelalderby og Oslo torg!

Interesseforeningen Middelalder-Oslo arbeider for bevaring og formidling av Oslo middelalderby. Middelalderbyen er svært viktig for Oslo, både som identitetsskaper og område for opplevelse og kunnskapstilegnelse. Planlegging av utformingen av middelalderparken sør for Bispegata etter at ny Follobane er etablert, er kommet godt i gang og viser noe av det store potensialet for området. I alle forslagene er Oslo torg og Minneparken (Ruinparken) tatt med som en del av middelalderpark-området.

Bispegata er en moderne gate som skjærer gjennom middelalderbyen og deler den i to. Med Ekebergtunnelen og Operatunnelen er det i dag ingen grunn til at Bispegata fortsatt skal være en gjennomfartsåre for bil – og busstrafikk. Trafikken må saneres for å skape sammenheng mellom den søndre og nordre delen av middelalderbyen, mellom middelalderbyens kirkelige og kongelige sentrum.

Foreningen Middelalder-Oslo har høsten 2013 sendt inn høringssvar til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten om planene for detaljregulering med konsekvens­utredning om ny Follobane gjennom Gamlebyen. Det har også vært et kraftfullt innlegg i avisen fra Helge Winsvold og Sverre Mørkhagen i styret, og proble­matikken blir belyst i lederen for dette nummeret av Middelalder-Oslo. Hva vil de foreslåtte planene bety for middelalderbyen, og finnes det noe godt alternativ til Jernbaneverkets forslag? Og hva mener foreningen Middelalder-Oslo.

Interesseforeningen Oslos middelalder (IOM) er en forening med noe under 800 medlemmer. Vi arbeider for at Oslos middelalder skal tas vare på og særlig for at levningene fra middelalderen i Gamlebyen i Oslo skal synliggjøres og formidles. Middelalder-Oslo er et av Norges aller mest verdifulle kulturminner, og alle fysiske bygge- og anleggstiltak i dette området må underordnes hensynet til Oslo middelalderby. IOMs høringsuttalelse omfatter bare den delen av nytt dobbeltspor Oslo – Ski som ligger mellom Oslo S og Ekebergåsen, kalt innerstrekning av området, samt den generelle delen av planprogrammet.

IOM ber om at hensynet til de middelalderske strukturene i Gamlebyen, strandlinjen mot Bjørvika, gateløpene og topografien blir ivaretatt ved oppføring av nytt Kulturhistorisk museum. Middelalderbyen i Oslo er nettopp unik nettopp fordi så store deler av den middelalderske topografien er lesbar eller kan gjøres lesbar i dagens og fremtidens Gamlebyen, i tillegg til de mange bevarte levningene av middelalderens kirker, klostre og borger. Dette innebærer bl.a. forlengelse av Vannspeilet nord for Bispegata og markering av det historiske skillet mellom Bjørvika og Gamlebyen ved at det reises forskjellig type bebyggelse i de to områdene.

Riksantikvaren går imot bygging av nytt Kulturhistorisk museum sør for Bispegata, inne i middelalderparken, men vil ha det nord for Bispegata. I sin høringsuttalelse til reguleringsplanen med konsekvensutredning truer Riksantikvaren med innsigelse dersom alternativ 1, bygging i Middelalderparken, blir vedtatt. Dette er i tråd med IOMs høringsuttalelse til planen og med uttalelsen til paraplyorganisasjonen Ærbødig bruk.

Interesseforeningen Oslos middelalder (IOM) har uttalt seg om konsekvensutredning og bebyggelsesplan for nytt kulturhistorisk museum for Universitetet i Oslo (KHM) i 2008 og henviser til denne. Spørsmål om vannspeil nord for Bispegata, forholdet mellom Bjørvika-bebyggelsen og ny bebyggelse i Gamlebyen nord for Bispegata (C6) og til siktlinjer i området vil ikke bli gjentatt her. Uttalelsen til forslaget til reguleringsplan vil først og fremst bli konsentrert om valget mellom alternativ 1, museet delt mellom nord og sør for Bispegata og alternativ 2 museet nord for Bispegata.

Du er her: Hjem Hva vi vil Høringsuttalelser