Middelalder-Oslo

HANDLINGSPLAN FOR 2019

Forslag til årsmøtet 20.03.2019

1. Synliggjøre
Synliggjøre ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og –tradisjoner.

1.1 Medier
Være synlig i mediene i forbindelse med saker vi arbeider for og med. Være spesielt aktive i media om forslagene til tiltak fram mot 2024. Av disse vektlegges oppbygging av et havnemiljø ved Vannspeilet og bussfritt Oslo torg med funksjon og utforming. Sentralt vil også stå bebyggelse og utvidelse av vannspeilet nord for Bispegata.

1.2 Markere foreningen ved tradisjonelle begivenheter og ta initiativ til nye
Skape blest om og markere foreningen ved hjelp av: St. Hallvards dag med utdeling av gangvaktprisen, Eufemiaaften, torsdagsvandringer for innbudte foreninger, Oslo Middelalderfestival, Middelalderuka og andre relevante arrangementer. Gjennomføre egne arrangementer på Oslo torg og ved Vannspeilet.

1.3 Internett

Holde hjemmesiden oppdatert. Bruke Facebook og andre sosiale medier aktivt for informasjon, reklame og påvirkning. Få enda flere medlemmer til å oppgi E-postadresse for å motta informasjon fra foreningen på mail.

1.4 Opprette og utvide kontakt med naboene til Middelalderbyen, Sørenga, Bjørvikabyen, Gamlebyen nord og andre for formidling av Framtidsbildet. 

1.5 Støtte virksomheten i Ladegårdens informasjonssenter 

Samarbeide om byvandringer og andre arrangementer.

1.6 Øke synliggjøringen av middelalderminnene
Arbeide for økt synliggjøring og tilgjengeliggjøring av kulturminnene fra middelalderen i Oslo (se pkt.2.2.) 

 

2. Påvirke
Påvirke ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

2.1 Kontakt med politiske myndigheter og andre aktører
2.1.1 Holde kontakt med og informere politikere og forvaltningen i Oslo kommune og staten - BaneNor, Ruter, Riksantikvaren, Kulturdepartementet og Oslos stortingsbenk for å påvirke utviklingen av middelalderbyen i fremtiden. I 2019 legges spesiell vekt på å samarbeide med Kulturetaten og Norsk Maritimt Museum om realiseringen av et middelalder havnemiljø ved Vannspeilet (se 2.2.1).

2.1.2 Arrangere  et møte på Sørenga i mai - juni der politikere fra de forskjellige partiene blir utfordret til å støtte noen spesielt viktige tiltak og saker for Oslo middelalderby. Møtet ses i sammenheng med kommunevalget høsten 2019.

2.1.3 Arbeide for at kommunen skal prioritere formidling av middelalderbyen, bl.a. med informasjonsskilt, ny vandrebrosjyre og midler til formidlingssenteret i Ladegårdens nordfløy.

2.1.4 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og Ruter til å stenge Bispegata ved Oslo torg for busstrafikk.

2.2. Vedlikehold og fysiske tiltak i middelalderbyen
2.2.1 Arbeide aktivt for en utforming av Middelalderparken som tar mest mulig hensyn til de bevarte kulturminnene og som vektlegger formidling av Oslo middelalderby, samt arbeide for framtidig bruk av Lokomotivverksted til slik formidling. Arbeide for gjenoppbygging av middelalder bygårder, brygger, båter og sjøboder i parken. I 2019 prioriteres spesielt brygge, naust og sjøboder.

2.2.2 Påvirke de kommunale myndighetene og Riksantikvaren til bedre vedlikehold av ruiner og grøntareal og selv gjennomføre en vårdugnad (se pkt. 3.1)

2.2.3 Fortsette arbeidet for å fjerne all busstrafikk fra Bispegatas øvre del, øst for Oslo gate.

2.2.4 Fortsette arbeidet for tydeliggjøring av Oslo torg slik det var i middelalderen og frigjøre hele Hallvardskatedralens ruiner, samt markere denne kirkens kirkegård slik den var i middelalderen.

2.2.5 Arbeide for reising av vernebygg over nordfløyen i middelalderens bispeborg med mulighet for lokal utstilling i denne.

2.2.6 Arbeide for bedre skilting og informasjon i middelalderbyen, bl.a. med 7 inngangsmarkeringer og navn på gateløp i middelalderen som en del av vegskiltene.

2.2.7 Arbeide for å få reist et monument over kong Håkon V Magnusson og dronning Eufemia i tilknytning til middelalderparken.

 

3. Organisere
Organisere, ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

3.1 Medlemsaktiviteter
3.1.1 Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, vandringer, arrangementer i tilknytning til Oslo torg og Vannspeilet og i form av byvandringer. Arrangere Eufemiaaften og Middelalderuka (se pkt.1.2) og arrangere medlemsturer til relevante reisemål.

3.1.2 Opprette og videreføre ressursgrupper av medlemmer for forskjellige formål.
Fortsette dugnadsgruppens utmerkete arbeide i forbindelse med arrangementer og nedsette en ny gruppe for søknad om midler.

3.1.3 Opprette en middelalderklubb for barn. Oppstart på St.Hallvards dag.

3.1.4 Medlemsblad og medlemsbrev

Utgi medlemsbladet i papirutgave to ganger i løpet av året. Sende ut medlemsbrev med informasjon om bl.a. kommende arrangementer to ganger i løpet av året.

3.1.5 Øke antallet som står på E-post distribusjonslisten for fellesutsendelser av informasjon og påminnelser og oppdatere denne listen fortløpende.

3.2 Øke medlemstallet
Da et stort medlemsantall øker både Oslos bevissthet om sin glemte middelalderby og foreningen Middelalder-Oslos påvirkningskraft, vil foreningen arbeide for å få minst 1000 medlemmer innen jubileumsåret 2024. Vi har som målsetning å være 750 medlemmer ved utgangen av 2019, dvs. at vi får 100 nye medlemmer.

3.2.1 Satse aktivt på medlemsverving, bl.a. ved aktivt å verve nye medlemmer ved forskjellige arrangementer.

3.2.2 Det selges produkter med foreningens logo på.

3.2.3 Torsdagsvandringer med utvalgte lag, foreninger, sameier og andre grupper,
ikke minst naboer til middelalderbyen.

3.3 Samarbeid med andre foreninger og institusjoner

3.3.1 Samarbeide med andre ”middelalderarrangører” og foreninger, i særdeleshet med Stiftelsen Oslo Middelalderfestival, foreningen St. Hallvards dag, Gamlebyen Historielag og med Modus om arrangementer og tltak med fokus på Oslo middelalderby.

3.3.2 Arrangere foredrag og seminarer i samarbeid med Gamlebyen Historielag og andre foreninger og organisasjoner i Gamlebyen og Oslo forøvrig.

3.3.3 Delta på møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

3.3.4 Samarbeide med Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen, Kvadraturforeningen og Oslo museum med sikte på markering av byjubileene i 2024 og for andre formål. Samarbeide med Jernbanemuseet på Hamar/Jernbanedirektoratet om formidling av middelalderbyens historie.

3.3.5 Støtte opprop som fremmer arbeidet for en bedre Oslo middelalderby.

Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan