Middelalder-Oslo

HANDLINGSPLAN 2020

Vedtatt på Middelalder-Oslos årsmøte 18.03.2020

1. Synliggjøre
ved å påpeke og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder.

1.1 Medier
Være synlig i mediene i forbindelse med saker vi arbeider for og med, spesielt forslagene til tiltak fram mot 2024. Av disse vektlegges særlig oppbygging av et havnemiljø ved Vannspeilet og andre tiltak i middelalderbyen, realiseringen av bussfritt Oslo torg med utformingen av dette og utvidelsen av Minneparken rundt ruinene av Hallvardskatedralen. Motstand mot planene om stor bebyggelse nord for Bispegata og arbeid for et vannspeil også her vil også stå sentralt.

1.2 Markere foreningen ved tradisjonelle begivenheter og ta initiativ til nye
Skape blest om og markere foreningen ved hjelp av:
• St. Hallvards dag 15. mai med utdeling av gangvaktprisen og lanseringen av Stiftelsen Oslo middelalderby
• Eufemiaaften
• Oslo Middelalderfestival
• Middelalderuka og andre relevante arrangementer
• Gjennomføre andre arrangementer alene eller med samarbeidspartnere på Oslo torg, ved Vannspeilet og andre steder.

1.3 Internett
Fortsette å holde hjemmesiden oppdatert. Bruke Facebook og andre sosiale medier aktivt for infor¬masjon, reklame og påvirkning. Få enda flere medlemmer til å oppgi E-postadresse for å motta direkte informasjon fra foreningen på mail.

1.4 Medvirke til å støtte aktivitetene i Ladegårdens informasjonssenter.
Samarbeide om byvandringer og andre arrangementer og reklamere for slike.

1.5 Øke synliggjøringen av middelalderminnene
Arbeide for økt synliggjøring og tilgjengeliggjøring av kulturminnene fra middelalderen i Oslo middelalderby gjennom bruk av medier, foredrag, byvandringer og på annen måte (se pkt.3.3).

2. Påvirke
ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå synlig og tilgjengelig.

2.1 Kontakt med politiske myndigheter og andre aktører
2.1.1 Holde kontakt med, informere og påvirke politikere og forvaltningen i Oslo kommune, bl.a. Kulturetaten, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten. Holde kontakt med og informere statlige myndigheter som BaneNor, Riksantikvaren, Kulturdepartementet og Klima og miljødepartementet, samt Oslos stortingsbenk, for å påvirke utviklingen av middelalderbyen i fremtiden. I 2020 legges spesielt vekt på å samarbeide med Kulturetaten for utforming og realisering av tiltak og i Middelalderparken og andre deler av middelalderbyen.

2.1.2 Arbeide for at kommunen skal prioritere formidling av middelalderbyen, bl.a. med informasjonsskilt, ny vandrebrosjyre og ytterligere midler til informasjonssenteret i Ladegårdens nordfløy.

2.1.3 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og Ruter til å stenge Bispegata for busstrafikk ved Oslo torg.

2.1.4 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og utbyggerne av tomten C6 nord for Bispegata for å gjøre byggene mindre, at de skal ta hensyn til Ladegården og barokkhagen og at det skal anlegges vannspeil her. Samarbeide med Byantikvaren og Riksantikvaren om dette.

2.1.5 Påvirke Oslo kommune og andre til å prioritere midler til forberedelse og gjennomføring av jubileene i 2024.

2.2. Vedlikehold og fysiske tiltak i middelalderbyen
2.2.1 Arbeide aktivt for en utforming av Middelalderparken som tar mest mulig hensyn til de bevarte kulturminnene og som vektlegger formidling av Oslo middelalderby, samt arbeide for framtidig bruk av Lokomotivverkstedet til slik formidling. I 2020 spesielt arbeide for gjenoppbygging av middelalder bygårder, brygger, naust og sjøboder i parken.

2.2.2 Påvirke de kommunale myndighetene, etatene og Riksantikvaren til bedre vedlikehold av ruiner og grøntarealer.

2.2.3 Fortsette arbeidet for å fjerne all busstrafikk fra Bispegatas øvre del, øst for Oslo gate.

2.2.4 Fortsette arbeidet for å tydeliggjøre Oslo torg mest mulig slik det var i middelalderen og frigjøre hele Hallvardskatedralens ruiner, samt markere denne kirkens kirkegårdsmurer der de var i middelalderen.

2.2.5 Arbeide for å få reist et vernebygg over nordfløyen i middelalderens bispeborg med mulighet for lokal utstilling her.

2.2.6 Arbeide for bedre skilting og informasjon i middelalderbyen, bl.a. med inngangsmarkeringer og navn på gateløp i middelalderen som en del av vegskiltene ved 7 innganger til middelalderbyen.

2.2.7 Støtte arbeidet for å få reist et monument over kong Håkon V Magnusson og dronning Eufemia i tilknytning til middelalderparken og for å få reist et monument over Harald Hardråde og dronning Ellisiv av Kiev, og slik markere deres betydning for byen.

3. Organisere
ved aktivt å ta initiativ til eller delta i tiltak som fremmer disse målene.

3.1 Etablere stiftelsen Middelalderbyen Oslo – opplevelse og kunnskap.
Stiftelsen skal ha som hovedformål å sikre midler til realisering av tiltak som kan styrke opplevelser i og formidling av kunnskap om Oslo middelalderby. Foreningen Middelalder-Oslo vil være stifter med innskudd av hovedparten av kapitalen. Som medstiftere og medinvestorer vil det være folk fra kulturhistoriske miljøer og næringslivet, i tillegg til representanter for foreningen. Saken blir lagt fram på årsmøte 18. mars med forslag om vedtak. Det tas sikte på å lansere stiftelsen på arrangementet St.Hallvards dag 15.mai.

3.2 Fortsette aktivitetene i barneklubben MABB, Middelalderbyens barn.
Foreningens styre fortsetter som styringsgruppe for MABB og garanterer for økonomien ut fra aktivitetsplanene som blir lagt. MABB har egen ledelse som står for forslag og gjennomføring av arrangementer. MABB har eget medlemsregister og medlemmene v/deres foresatte betaler årlig kontingent.

3.3 Medlemsaktiviteter
3.3.1 Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, vandringer, konserter og andre arrangementer i tilknytning til Oslo torg, Vannspeilet og andre steder i middelalderbyen.
Arrangere Eufemiaaften og Middelalderuka og arrangere medlemsturer til Rogaland og til Bulgaria/Bysants (Istanbul). Delta på Oslo middelalderfestival og andre arrangementer med dugnad for medlemmene.

3.3.2 Markere foreningens 25-årsjubileum med en bankett i Ladegårdshagen som avslutning på årets Middelalderuke.

3.3.3 Videreføre ressursgrupper av medlemmer for forskjellige formål og opprette nye slike grupper ved behov.

3.3.4 Medlemsblad og medlemsbrev
Utgi medlemsbladet i papirutgave to ganger i løpet av året. Sende ut medlemsbrev med informasjon om bl.a. kommende arrangementer to ganger i løpet av året.

3.3.5 Øke ytterligere antallet medlemmer som kan nås pr E-post for fellesutsendelser av informasjon og påminnelser, og oppdatere denne listen fortløpende.

3.4 Øke medlemstallet
Et høyt medlemsantall øker både Oslos bevissthet om sin glemte middelalderby og foreningen Middelalder-Oslos påvirkningskraft. Foreningen vil derfor arbeide for å få minst 1000 medlemmer innen jubileumsåret 2024. Vi har som målsetning å være minst 800 medlem¬mer ved utgangen av 2020, dvs. at medlemstallet da vil øke med minst 65 i løpet av dette året.

3.4.1 Satse videre på medlemsverving, bl.a. ved aktivt å verve nye medlemmer ved forskjellige arrangementer.

3.4.2 Selge produkter med foreningens logo på som reklame.

3.4.3 Arbeide aktivt med medlemsverving ved foredrag, byvandringer og andre arrangementer.

3.5    Samarbeide med andre foreninger og institusjoner
3.5.1 Samarbeide med andre ”middelalderarrangører” og foreninger, i særdeleshet med Stiftelsen Oslo Middelalderfestival, Foreningen for St. Hallvards dag, Gamlebyen Historielag, Oslo selskap, MODUS og Ladegårdens informasjonskontor om arrangementer og tiltak med fokus på Oslo middelalderby.

3.5.2 Delta på møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo og fremme saker om middelalderbyen og jubileene i 2024.

3.5.3 Samarbeide videre med Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen, Kvadraturforeningen og Oslo museum om markeringer og tiltak i forbindelse med byjubileene i 2024.

3.5.4 Støtte opprop som fremmer arbeidet for en Oslo middelalderby i tråd med foreningens ønsker.

Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan