Middelalder-Oslo

HANDLINGSPLAN 2022

Vedtatt på Middelalder-Oslos årsmøte 24.03.2022

Styret ser på året 2022 med utålmodighet og et sterkt ønske om å gjennomføre og påvirke. Etter planen skal Follobanen ferdigstilles i år, og arbeidet med Middelalderparken på det tilbakeførte terrenget skal starte i 2023. Men det er fortsatt alt for lite som er bestemt om hvordan den skal se ut. Her er det behov for at foreningen står på for at historieriktige tiltak skal bli gjennomført. I 2022 er det bare to år til jubileumsåret 2024. Myndighetene har foreløpig ikke vist stor interesse. Foreningen vil fortsette å mase sammen med gode samarbeidspartnere. Vi skal være glade for at smittevernrestriksjonene pga covid19-epidemien mer eller mindre vil bli fjernet, og at vi igjen skal kunne invitere medlemmer og andre til å være med på arrangementer hvor vi også kan oppleve ting sammen! 

1. Synliggjøre
ved å påpeke og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder.

1.1 Tradisjonelle medier

Det vil være spesielt viktig å være synlig i mediene og sette fokus på sakene vi arbeider for å realisere, og tiltak som vi arbeider mot fordi vi mener de vil ødelegge deler av middelalderbyen, ikke minst nybygg nord for Bispegata i fortsettelsen av Barcode. Vi vil legge vekt på gjenskaping av middelalderbygninger i Middelalderparken, en eller flere bygårder og et havnemiljø ved Vannspeilet. Vi vil gi ut et hefte til inspirasjon og informasjon for bygging av Oslo Middelalderleirskole i gjenoppbygde middelalderhus.

1.2 Internett

Det skal legges spesiell vekt på formidling på nett. Foreningens nettside skal ajourføres med ny informasjon om arrangementer, om foreningens tiltak overfor myndighetene og andre, og om middelalderbyen selv. Foreningens Facebookside skal brukes til informasjon, formidling av nyheter og historiekunnskap og til reklame for foreningen og dens arrangementer. Vi vil vurdere om vi også skal opprette sider på andre digitale plattformer. Vi vil bruke informasjon direkte til medlemmene på en aktiv måte og samarbeide med stiftelsen Middelalderbyen Oslo, Ladegårdens informasjonssenter, MODUS, Gamlebyen historielag, Oslo elveforum og andre om informasjon på nett og delta aktivt i lokale nettgrupper i bydel Gamle Oslo. Vi vil støtte Tidvis utvikling sitt arbeid med fremstilling av middelalderbyen på 3D, Oslo 1324, på nett.

1.3 Markere foreningen ved tradisjonelle begivenheter og ta initiativ til nye

Skape blest om og markere foreningen ved hjelp av: • St. Hallvards dag 15. mai med utdeling av gangvaktprisen • Oslo Middelalderfestival 27-29. mai. 2 • Eufemiadagene arr. av MODUS i juli/august • Middelalderuka, Eufemiaaften og andre arrangementer

1.4 Medvirke til å støtte aktivitetene i Ladegårdens informasjonssenter som åpner 15.mai.

Samarbeide om byvandringer og andre arrangementer og reklamere for slike.

1.5 Øke synliggjøringen av middelalderminnene

Arbeide for økt synliggjøring og tilgjengeliggjøring av kulturminnene fra middelalderen i Oslo middelalderby gjennom foredrag, byvandringer, på nett og på annen måte (se pkt.3.3). 2. Påvirke ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå synlig og tilgjengelig.

2. Påvirke
ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå synlig og tilgjengelig.

2.1 Kontakt med politiske myndigheter og andre aktører

Holde kontakt med, informere og påvirke politikere og forvaltningen i Oslo kommune, bl.a. Kulturetaten, Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo. Uttale seg om plansaker som gjelder middelalderbyen. Holde kontakt med og informere statlige myndigheter som BaneNor, Riksantikvaren, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet, samt Oslos stortingsbenk, for å påvirke vedtak som påvirker utviklingen av middelalderbyen i fremtiden.

2.1.1  I 2022 legges fortsatt spesielt vekt på å samarbeide med Kulturetaten og Stiftelsen Oslo middelalderby for foreslåtte tiltak og utforming av disse i Middelalderparken og andre deler av middelalderbyen. 2.1.2 Arbeide for at kommunen skal prioritere formidling av middelalderbyen, bl.a. med informasjonsskilt, ny vandrebrosjyre og ytterligere midler til informasjonssenteret i Ladegårdens nordfløy.

2.1.3 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og Ruter til å stenge Bispegata ved Oslo torg for busstrafikk og utvide Minneparken.

2.1.4 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og utbyggerne av tomten C6 nord for Bispegata for å gjøre byggene mindre, at de skal ta hensyn til Ladegården og barokkhagen og at det skal anlegges vannspeil her. Samarbeide med Byantikvaren og Riksantikvaren om dette.

2.1.5 Påvirke Oslo kommune og andre til å prioritere midler til forberedelse og gjennomføring av jubileene i 2024.

2.2. Nye fysiske tiltak i middelalderbyen og bedret skjøtsel og vedlikehold

2.2.1 Arbeide aktivt for en utforming av Middelalderparken som tar mest mulig hensyn til de bevarte kulturminnene og som vektlegger formidling og opplevelse av Oslo middelalderby. I 2022 spesielt arbeide for gjenoppbygging av middelalder bygård med etablering av en middelalder leirskole. Fortsette arbeidet med reising av et havnemiljø med brygger, naust og sjøboder ved Vannspeilet. Arbeide for framtidig bruk av Lokomotivverkstedet til slik formidling.

2.2.2 Arbeide for gjenåpning av Alna Samarbeide med Oslo Elveforum og andre med gjenåpning av nedre del av Alna fra Geitabru ned til Vannspeilet. 3

2.2.3 Påvirke de kommunale myndighetene, etatene og Riksantikvaren til bedre vedlikehold av ruiner og grøntarealer.

2.2.4 Frigjøre hele sørveggen i Hallvardskatedralens ruiner og parklegge området inntil. Markere denne kirkens kirkegårdsmurer der de var i middelalderen.

2.2.5 Arbeide for å få reist et vernebygg over nordfløyen i middelalderens bispeborg med mulighet for lokal utstilling her.

2.2.6 Arbeide for bedre skilting og informasjon i middelalderbyen, bl.a. med inngangsmarkeringer og navn på gateløp i middelalderen som en del av vegskiltene ved 7 innganger til middelalderbyen.

3. Organisere ved aktivt å ta initiativ til eller delta i tiltak som fremmer disse målene.

3.1 Støtte og samarbeide med stiftelsen Middelalderbyen Oslo Stiftelsen har som hovedformål å sikre midler til realisering av tiltak som kan styrke opplevelser i og formidling av kunnskap om Oslo middelalderby. Foreningen støtter opp om dette arbeidet direkte og vil sette av inntil kr.60.000 til drift av stiftelsen på budsjettet for 2022. Foreningen vil også støtte stiftelsens formål gjennom påvirkning av politiske myndigheter og andre aktører.

3.2 Fortsette aktivitetene i Middelalderbyens barn. Foreningens styre fortsetter som styringsgruppe for MABB og garanterer for økonomien ut fra aktivitetsplanene som blir lagt og vedtatt. MABB har egen ledelse som står for forslag og gjennomføring av arrangementer. Deltakelse på arrangementene er åpne for medlemmer av Middelalder-Oslo og tilrettelagt for deres barn eller barnebarn.

3.3 Medlemsaktiviteter

3.3.1 Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, vandringer, konserter og andre arrangementer i eller med tema om middelalderbyen. Arrangere Eufemiaaften og Middelalderuka. Arrangere høsttur for medlemmer. I samarbeid med Escape travel innby til medlemstur til Bulgaria/Bysants (Istanbul) i maijuni. Planlegge og gjennomføre en høsttur for medlemmer i 2022. Delta på Oslo middelalderfestival, St.Hallvards dag, Eufemiadagene og andre arrangementer med dugnad fra medlemmene.

3.3.2 Medlemsblad og medlemsbrev Utgi medlemsbladet i papirutgave to ganger i løpet av året. Sende ut medlemsbrev med informasjon om bl.a. kommende arrangementer minst en gang i året, på papir eller digitalt. 3.3.3 Ha god kontakt med medlemmene gjennom utsendelse av E-post med informasjon om arrangementer og annet og ved å svare på spørsmål og synspunkter fra medlemmene.

3.4 Øke medlemstallet

Et høyt medlemsantall øker både Oslos bevissthet om sin glemte middelalderby og foreningen Middelalder-Oslos påvirkningskraft. Foreningen vil derfor arbeide for å få minst 1000 medlemmer innen jubileumsåret 2024. Vi har som målsetning å være minst 900 medlemmer ved utgangen av 2022. Vi vil derfor satse videre på medlemsverving ved foredrag, byvandringer og andre arrangementer. ved forskjellige arrangementer og på nett.

3.4.1 Selge produkter med foreningens logo på som reklame. 3.5 Samarbeide med andre foreninger og institusjoner

3.5 Samarbeide med andre foreninger og institusjoner

3.5.1  I samarbeid med andre ”middelalderarrangører” og foreninger, i særdeleshet med Stiftelsen Oslo Middelalderfestival, Foreningen for St. Hallvards dag, Gamlebyen Historielag, Oslo selskap, MODUS, Ladegårdens informasjonskontor og Oslo Byes Vel om arrangementer og tiltak med fokus på Oslo middelalderby.

3.5.2 Delta på møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo og fremme saker om middelalderbyen og jubileene i 2024.

3.5.3 Samarbeide videre med Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen, Kvadraturforeningen, Oslo museum og andre om markeringer og tiltak i forbindelse med byjubileene i 2024. 3.5.4 Støtte opprop som fremmer arbeidet for en Oslo middelalderby i tråd med foreningens ønsker og målsetninger.

3.5.4 Støtte opprop som fremmer arbeidet for en Oslo middelalderby, i tråd med foreningens ønsker og målsetinger.

Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan