Middelalder-Oslo

Annet

Middelalderbyens barnVår nye barneklubb Middelalderbyens Barn har som motto «LÆRE – LESE – LEKE – LE». Les mer om den nye klubben her.           
Årsavgiften er 100 kr. Barn kan ikke melde seg inn selv, men må meldes inn av foreldre eller besteforeldre. Innmelding skjer ved å fylle ut skjemaet som ligger til høyre på denne nettsiden.  Etter at barnet har fått en velkomstsending med medlemskort og informasjon, vil meldinger om familesamlinger og andre arrangementer sendes via foreldrenes e-post. Se KLUBBNYTT nr 1 her.

Vedtekter

for

foreningen Middelalder-Oslo

Vedtatt ved stiftelsen 04.09.1995, revidert på årsmøtet 16.03.2005.

Navneendring til Middelalder-Oslo og ny logo ble vedtatt på årsmøtet i 2011.

§ 1    Formål

Foreningen Middelalder-Oslo er en frittstående, idéell forening. Foreningen skal:

a) Synliggjøre

ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner.

b) Påvirke

ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstår som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

c) Organisere

ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

 § 2    Medlemmer – rettigheter og plikter

Alle fysiske personer som vil støtte eller arbeide for Interesseforeningens formål kan bli ordinære medlemmer.

De årlige medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis, med forfall 1. mars.

For nye medlemmer som melder seg inn etter 1. november dekker årskontin­genten resten av året og hele neste år.

For å kunne avgi stemme på årsmøter må medlemskontingenten for inne­vær­ende år være innbetalt (stemmeberettiget medlem).

Juridiske personer (firmaer, foreninger etc.) kan bli støttemedlemmer. Støtte­med­lemmer har ikke stemmerett på årsmøtene.

Ingen kan gjenopptas som stemmeberettiget medlem uten at skyldig kontin­gent fra tidligere er betalt.

§ 3    Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet varsles av styret minst 4 -fire- uker i forveien. Alle forslag til årsmøtet må være mottatt av styret minst 3 -tre- uker i forveien.

Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 -to- uker før årsmøtet på den måte styret kunngjør i varslingen.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter minst det antall stemmeberettigede medlemmer, jf. § 2, 3. ledd, som styret utgjør. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt for vedtektsendringer og oppløsning, jf. §§ 6 og 7.

Årsmøtet konstitueres gjennom godkjennelse av innkallingen, sakslisten, valg av møteleder, møtesekretær og ett medlem til å medundertegne protokollen i tillegg til møtelederen og møtesekretæren.

På årsmøtet skal styret legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til arbeidsplan og budsjett. For øvrig kan årsmøtet kun treffe vedtak i saker som er oppført på sakslisten.

Årsmøtet velger, etter forslag fra valgkomitéen, medlemmer til styret, jf. § 5, og revisor for to år. Andre forslag kan også fremmes i møtet. Dessuten velges, etter forslag fra styret, leder og to medlemmer til valgkomitéen, alle for ett år.

§ 4    Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 -to- ukers varsel, etter vedtak av årsmøtet eller av styret. Ekstraordinært årsmøte innkalles også når minst 10 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig har forlangt dette, for å behandle en eller flere konkrete saker. I ekstraordinært årsmøte skal kun behandles konstituering og den/de sak(er) møtet er innkalt for å behandle og som fremgår av innkallingen og forslag til saksliste.      

§ 5    Styret

Styret består av minst ni medlemmer. Medlemmer til styret velges på årsmøtet for to år om gangen. Styrelederen velges særskilt, de øvrige styremed­lemmene velges samlet. Dersom det anses hensiktsmessig, velges også særskilt nest­leder til styret.

Mest mulig nær halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. F. eks. velges styreleder og fire styremedlemmer det ene året og fem styremedlemmer, even­tuelt inkludert nestleder, det andre året.

Dersom et styremedlem rokkeres til et nytt styreverv ved årsmøtet, eller av noen grunn trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det ledige styrevervet av årsmøtet besettes ved valg for resten av funksjonstiden.

For øvrig konstituerer styret seg selv, ved oppnevning av sekretær, økonomi­ansvarlig og kasserer. Andre oppgaver kan også fordeles blant styremed­lemmene.

Styret har til oppgave å iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser og for øvrig ivareta foreningens formål og interesser, inkludert forvaltningen av økonomi og materiell etc. Styret representerer foreningen utad. Styret forplikter foreningen, men kan gjennom styrevedtatt intern instruks eller særskilt vedtak gjennomføre en for­svarlig og mest mulig hensiktsmessig delegering til styreleder og/eller styre­med­lemmer. Styret engasjerer regnskapsfører for foreningen.

Det innkalles til styremøter etter en av styret fastsatt møteplan, når styreleder finner det nødvendig eller når et flertall av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet i styret er styrelederens stemme avgjørende. Styret er pålagt å føre protokoll. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, sekretæren og minimum ett øvrig styremedlem som har deltatt i møtet.

            Styret kan innkalle til medlemsmøter når det anses hensiktsmessig. Dersom beslutning må fattes av foreningen mellom de ordinære årsmøtene, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§ 6    Endring av vedtektene

Forslag til endring av vedtektene sendes ut 2 -to- uker før årsmøtet. Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene.

§ 7    Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare bli gjort på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av frammøtte stemmeberettigede. Møter mindre enn halvparten av medlem­mene, må saken forelegges et ekstraordinært årsmøte på nytt, 3 måneder senere, hvor forslaget anses vedtatt med 2/3 flertall av de møtende stemmeberettigede medlemmer.

            Sammenslutning med annen organisasjon regnes ikke som oppløsning men som vedtektsendring. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 6.

            Ved oppløsning av foreningen skal foreningens midler overføres til organisasjon eller lignende som arbeider for tilsvarende formål. Det årsmøtet som med gyldig virkning oppløser foreningen skal treffe nærmere bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og øvrige eiendeler, herunder arkivet.

            Ved konkurs anses foreningen som oppløst. Veg konkurs gjelder reglene i Konkursloven og Dekningsloven.

 

En dg i Herrens forgrdEN DAG I HERRENS FORGÅRDER.
Med munkene på Hovedøya 1. august 1197 

I denne juvelen av en bok tar Karl Gervin oss lesere med gjennom cisterciensermunkenes døgnrytme med tidebønner og arbeidsoppgaver.  Karl Gervin skriver på en lettfattelig måte. Han forklarer oss hvordan klosterets bygningsmasse var inndelt, hva de spiste og hvilke regler de overholdt. Regler som var finpusset med detaljerte forskrifter for alle sider ved livet de levde. Dette ville ha møtt oss som gjester uansett hvilket kloster fra Cistercienserordenen, grunnlagt av Bernard av Citeaux, vi ville ha besøkt  på denne tiden i Europa.  Troen var nært sammenknyttet med folks hverdagsliv og bandt vårt land sammen med resten av kristendommen via felles tradisjoner.
Boken inneholder en rekke illustrasjoner og sitater som middelalderens mennesker ville ha gjenkjent, og  som ville vært en naturlig del av deres hverdag. Det gir grunn til ettertanke, også i 2019.

Omtale ved Anne Marit Holø

Anne WencheAnne-Wenche Ore 24.03.1928-07.01.2019

På St. Hallvards dag i 2016 fikk Anne-Wenche foreningen Middelalder-Oslos hederspris, Gangvaktstaven. Den var meget vel fortjent. Hun fikk den for langt, trofast og verdifullt virke i foreningen og for oppgavene som er sentrale for den. Hun var styremedlem fra 2001 frem til årsmøtet i 2016. Hun var alt pensjonist da hun kom inn i styret, etter en lang arbeidskarriere i administrasjonen ved Universitetet i Oslo. Men hun var full av virketrang. Hun var bl.a. sentral i Vindern historielag. I Middelalder-Oslo har hun vært kasserer, turansvarlig og en ressursperson ved møter og medlemsturer i hele denne perioden. Hennes gode humør, hennes optimisme og arbeidskraft har hatt stor betydning for foreningens arbeid. Hun sa sjelden nei. Men hun sa også fra når det var noe hun mente var galt eller kunne gjøres bedre. Hun hadde et skarpt hode og syntes det var dumt når beina i de siste årene ikke ville spille med på laget.

Et symbol vil bli stående igjen etter Anne-Wenche, nemlig hennes "nervekaker" etter oppskrift av Hildegard von Bingen til forening0ens årlige arrangement "nullte" søndag i advent, Eufemia-aften.  Andre har i 2018 bakt kakene etter den samme oppskriften. Slik vil det være ved alle Eufemia-aftener i årene fremover. Nervekakene vil hjelpe oss til å minnes Anne-Wenche og alt det hun har gjort for foreningen Middelalder-Oslo og de sakene vi har arbeidet for.

Anne-Wenche bisettes i Nye kapell på Vestre gravlund  mandag 21. januar.2019  kl 14.30. Vi beklager  at det tidligere har vært oppgitt et annet klokkeslett.

GateneKeller
Medlemsbladet vårt, Middelalder-Oslo nr 2/2015, ble sendt ut denne uka. De som nå har fått bladet i posten, har 
sikkert stusset over omslaget, for der står det nr. 2/2014, og hele omslaget inkludert side 2 er fra dette nummeret. Trykkeriet har ved en feiltagelse brukt et omslag fra i fjor. Bildet som skulle pryde høstnummeret av Middelalder-Oslo for 2015, var Karl Fredrik Kellers tegning "Gatene i Oslo", og viser en kirkelig prosesjon oppover Gatene fra St. Hallvards-katedralen.

Vi beklager feilen på det sterkeste!

Men innholdet i bladet, fra side 3 til side 30 er nytt, og forhåpentlig interessant for leserne våre.. 

Du er her: Hjem Innhold Annet