Middelalder-Oslo

Annet

En takknemlig hilsen 

Epifani Stefan Lochner 1440På vegne av Middelalder Oslo takker jeg alle medlemmer, venner og sympatisører. Takket være dere går vi ut av året med 814 medlemmer, en økning på 70 medlemmer i et år med pandemi! Vi måtte utsette to turer og vi måtte holde årsmøtet digitalt, mens vi klarte å avholde 5 arrangementer fra august til oktober, der folk kunne møte opp fysisk. Tre av disse var i Middelalder-uka i august, og de to andre var foredragskvelder i september og oktober.

Ellers gleder vi oss over opprettelsen av stiftelsen Oslo Middelalderby. Den er opprettet for i samarbeid med kommunen ( kulturetaten ) og oss å få til gode tiltak og opplevelser i Middelalderbyen gjennom å mobilisere private givere i smått og stort. Og ikke minst for å kunne spleise med kommunens innsats fram mot byens to jubileer i 2024: 100 år siden Kristiania ble til Oslo, og 400 år siden Oslo ble avviklet som by og innbyggerne flyttet til Chrisitania, den nyanlagte byen bak Akershus festning. Med andre ord gjennomføring gjennom dugnad. Vi er også glad over at kommunebudsjettet har opprettholdt de løpende 6,5 millionene årlig til innsats i Middelalderbyen.

Vi sluttet året med en konsert i bispens vinterhall i Ladegården på Eufemia-aften. Middelaldermusikkgruppen Schola Instrumentalis var tinget for anledningen, men de strenge koronareglene tillot bare en musikant samt lydtekniker, så da måtte vi  improvisere. Øystein Bech Gadmar fra gruppen Schola Instrumentalis tok utfordringen, og holdt en variert konsert som ble lagt ut på Youtube. Det ga oss en stemningsfull opplevelse, som minst 150 har spilt av. Den ligger ute fortsatt, til glede for den som søker litt middelaldersk stemning.

Vi ser fram til gode gammeldagse levende treff mens vi alle følger pandemirådene. En fredelig jul og et godt nytt år ønskes alle!

Odd Einar Dørum

Bildet: Epifani. Stefan Lochner 1440.

HistherGangvaktÅRETS GANGVAKT for 2020 ble Ole Rikard Høisæther,

som fikk Gangvaktsprisen overrakt i forbindelse med den første foredragskvelden i Middelalder-uka, tirsdag 25. august.

Ole Rikard Høisæther er leder av Oslo Byes Vel, og har i år utgitt bok om St. Hallvard, Oslos skytshelgen. Han tildeles prisen for sin mangeårige innsats for Oslos historie.

I medlemsbrevet 14.august fulgte det med en purregiro til de medlemmene som ikke hadde betalt kontingent for 2020. Dessverre har formuleringen i medlemsbrevet om kontingentbetaling vært egnet til å misforstå..

I brevet stod det: "Vi har ikke registrert at du har betalt årskontingenten for 2020 dersom du har fått bankgiroblankett sammen med medlemsbrevet."
Alle de som hadde betalt, fikk medlemsbrevet med samme tekst, men uten bankgiroblankett. Bare de som ikke hadde betalt, fikk en bankgiroblankett med tekst vedlagt medlemsbrevet.

Mange har oppfattet det slik at de hadde glemt å betale, og har henvendt seg til oss om dette. Foreningen Middelalder-Oslo beklager at formuleringen vår har ført til misforståelser, og vi lover å skjerpe oss på språkføringen for fremtiden!

Foreningen Middelalder-Oslo mottar ingen offentlig støtte. Styrets medlemmer gjør som kjent arbeidet uten godtgjørelse, og medlemskontingenten er vår viktigste inntektskilde til drift og til foreningens arrangementer, medlemsblad, utsendelser og annet. 

Medlemstallet vårt har økt jevnt og trutt de siste årene, og foreningen Middelalder-Oslo har pr nå 772 medlemmer. Over 92% av disse har betalt medlemskontingenten for 2020.  Det er vi veldig glade for - takk skal dere ha!

Middelalderbyens barnVår nye barneklubb Middelalderbyens Barn har som motto «LÆRE – LESE – LEKE – LE». Les mer om den nye klubben her.           
Årsavgiften er 100 kr. Barn kan ikke melde seg inn selv, men må meldes inn av foreldre eller besteforeldre. Innmelding skjer ved å fylle ut skjemaet som ligger til høyre på denne nettsiden.  Etter at barnet har fått en velkomstsending med medlemskort og informasjon, vil meldinger om familesamlinger og andre arrangementer sendes via foreldrenes e-post. Se KLUBBNYTT nr 1 her.

Vedtekter

for

foreningen Middelalder-Oslo

Vedtatt ved stiftelsen 04.09.1995, revidert på årsmøtet 16.03.2005.

Navneendring til Middelalder-Oslo og ny logo ble vedtatt på årsmøtet i 2011.

§ 1    Formål

Foreningen Middelalder-Oslo er en frittstående, idéell forening. Foreningen skal:

a) Synliggjøre

ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner.

b) Påvirke

ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstår som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

c) Organisere

ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

 § 2    Medlemmer – rettigheter og plikter

Alle fysiske personer som vil støtte eller arbeide for Interesseforeningens formål kan bli ordinære medlemmer.

De årlige medlemskontingentene fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis, med forfall 1. mars.

For nye medlemmer som melder seg inn etter 1. november dekker årskontin­genten resten av året og hele neste år.

For å kunne avgi stemme på årsmøter må medlemskontingenten for inne­vær­ende år være innbetalt (stemmeberettiget medlem).

Juridiske personer (firmaer, foreninger etc.) kan bli støttemedlemmer. Støtte­med­lemmer har ikke stemmerett på årsmøtene.

Ingen kan gjenopptas som stemmeberettiget medlem uten at skyldig kontin­gent fra tidligere er betalt.

§ 3    Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet varsles av styret minst 4 -fire- uker i forveien. Alle forslag til årsmøtet må være mottatt av styret minst 3 -tre- uker i forveien.

Fullstendig sakliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 -to- uker før årsmøtet på den måte styret kunngjør i varslingen.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter minst det antall stemmeberettigede medlemmer, jf. § 2, 3. ledd, som styret utgjør. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, unntatt for vedtektsendringer og oppløsning, jf. §§ 6 og 7.

Årsmøtet konstitueres gjennom godkjennelse av innkallingen, sakslisten, valg av møteleder, møtesekretær og ett medlem til å medundertegne protokollen i tillegg til møtelederen og møtesekretæren.

På årsmøtet skal styret legge frem årsberetning, revidert regnskap og forslag til arbeidsplan og budsjett. For øvrig kan årsmøtet kun treffe vedtak i saker som er oppført på sakslisten.

Årsmøtet velger, etter forslag fra valgkomitéen, medlemmer til styret, jf. § 5, og revisor for to år. Andre forslag kan også fremmes i møtet. Dessuten velges, etter forslag fra styret, leder og to medlemmer til valgkomitéen, alle for ett år.

§ 4    Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 -to- ukers varsel, etter vedtak av årsmøtet eller av styret. Ekstraordinært årsmøte innkalles også når minst 10 % av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig har forlangt dette, for å behandle en eller flere konkrete saker. I ekstraordinært årsmøte skal kun behandles konstituering og den/de sak(er) møtet er innkalt for å behandle og som fremgår av innkallingen og forslag til saksliste.      

§ 5    Styret

Styret består av minst ni medlemmer. Medlemmer til styret velges på årsmøtet for to år om gangen. Styrelederen velges særskilt, de øvrige styremed­lemmene velges samlet. Dersom det anses hensiktsmessig, velges også særskilt nest­leder til styret.

Mest mulig nær halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år. F. eks. velges styreleder og fire styremedlemmer det ene året og fem styremedlemmer, even­tuelt inkludert nestleder, det andre året.

Dersom et styremedlem rokkeres til et nytt styreverv ved årsmøtet, eller av noen grunn trer ut av styret i løpet av valgperioden, skal det ledige styrevervet av årsmøtet besettes ved valg for resten av funksjonstiden.

For øvrig konstituerer styret seg selv, ved oppnevning av sekretær, økonomi­ansvarlig og kasserer. Andre oppgaver kan også fordeles blant styremed­lemmene.

Styret har til oppgave å iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser og for øvrig ivareta foreningens formål og interesser, inkludert forvaltningen av økonomi og materiell etc. Styret representerer foreningen utad. Styret forplikter foreningen, men kan gjennom styrevedtatt intern instruks eller særskilt vedtak gjennomføre en for­svarlig og mest mulig hensiktsmessig delegering til styreleder og/eller styre­med­lemmer. Styret engasjerer regnskapsfører for foreningen.

Det innkalles til styremøter etter en av styret fastsatt møteplan, når styreleder finner det nødvendig eller når et flertall av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet i styret er styrelederens stemme avgjørende. Styret er pålagt å føre protokoll. Protokollen skal undertegnes av møtelederen, sekretæren og minimum ett øvrig styremedlem som har deltatt i møtet.

            Styret kan innkalle til medlemsmøter når det anses hensiktsmessig. Dersom beslutning må fattes av foreningen mellom de ordinære årsmøtene, må det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

§ 6    Endring av vedtektene

Forslag til endring av vedtektene sendes ut 2 -to- uker før årsmøtet. Ved vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene.

§ 7    Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare bli gjort på årsmøtet, og krever 2/3 flertall av frammøtte stemmeberettigede. Møter mindre enn halvparten av medlem­mene, må saken forelegges et ekstraordinært årsmøte på nytt, 3 måneder senere, hvor forslaget anses vedtatt med 2/3 flertall av de møtende stemmeberettigede medlemmer.

            Sammenslutning med annen organisasjon regnes ikke som oppløsning men som vedtektsendring. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 6.

            Ved oppløsning av foreningen skal foreningens midler overføres til organisasjon eller lignende som arbeider for tilsvarende formål. Det årsmøtet som med gyldig virkning oppløser foreningen skal treffe nærmere bestemmelse om anvendelse av foreningens midler og øvrige eiendeler, herunder arkivet.

            Ved konkurs anses foreningen som oppløst. Veg konkurs gjelder reglene i Konkursloven og Dekningsloven.

 

Du er her: Hjem Innhold Annet