Middelalder-Oslo

Hva vi vil

Forslag til årsmøtet 14.03.2018

1. Synliggjøre
Synliggjøre ved å påpeke verdien av og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og –tradisjoner.

1.1 Medier
Være synlig i mediene i forbindelse med saker vi arbeider for og med. Være spesielt aktive i media om Framtidsbildet, forslagene til tiltak fram mot 2024 og bussfritt Oslo torg.

1.2 Markere foreningen ved tradisjonelle begivenheter og ta initiativ til nye
Skape blest om og markere foreningen ved hjelp av: St. Hallvards dag med utdeling av gangvaktprisen, Eufemiaaften, torsdagsvandringer for innbudte foreninger, Oslo Middelalderfestival, Middelalderuka og evt. andre relevante arrangementer. Gjennomføre arrangementer på Oslo torg.

1.3 Internett
Holde hjemmesiden oppdatert. Bruke Facebook og andre sosiale medier aktivt for infor-masjon, reklame og påvirkning. Gjøre økende bruk av informasjon til medlemmer på E-post.

1.4 Presentere utvalgte deler av idékonseptet "Framtidsbilde for Oslo middelalderby 2024 - 2030" for Oslo kommune og andre.
Formidle dette til pressen. Opprette kontakt med naboene til Middelalderbyen, Sørenga, Bjørvikabyen og andre for formidling av Framtidsbildet.

1.5 Utstilling i Ladegården
Samarbeide med Ladegårdens middelalderkontor og Jernbanemuseet/Jernbanedirektoratet om utstilling i informasjonssenteret i Ladegården

1.6 Øke synliggjøringen av middelalderminnene
Arbeide for økt synliggjøring og tilgjengeliggjøring av kulturminnene fra middelalderen i Oslo (se pkt.2.2.).

2. Påvirke
Påvirke ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv skal fremstå som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.

2.1 Kontakt med politiske myndigheter og andre aktører
2.1.1 Holde kontakt med og informere politikere og forvaltningen i Oslo kommune, BaneNor, Ruter, Riksantikvaren, Kulturdepartementet og Oslos stortingsbenk for å påvirke utviklingen av middelalderbyen i framtiden. I 2018 legges spesiell vekt på å arbeide for at tiltakene i Framtidsbilde for Oslo middelalderby skal bli en del av de offisielle planene for området og at arbeidet med disse starter opp i 2019. Det arbeides med siktemålet at et utvalg av tiltakene skal bli realisert innen byjubileene i 2024.

2.1.2 Arbeide for at kommunen skal prioritere formidling av middelalderbyen, bl.a. med informasjonsskilt, ny vandrebrosjyre og et formidlingssenter i Ladegårdens nordfløy med bymodell og 3D-visualisering.

2.1.3 Fortsette arbeidet med å påvirke Oslo kommune og Ruter til å stenge Bispegata ved Oslo torg for bil- og busstrafikk.

2.1.4 Samarbeide tett med Gamlebyen historielag, St. Hallvards dag, Oslo middelalderfestival, Oslo museum, Modus senter for middelaldermusikk og andre ikke-offentlige aktører som arbeider for bevaring og formidling av Oslo middelalderby.

2.2. Vedlikehold og fysiske tiltak i middelalderbyen
2.2.1 Arbeide aktivt for en utforming av Middelalderparken som tar mest mulig hensyn til de bevarte kulturminnene og som vektlegger formidling av Oslo middelalderby, samt arbeide for framtidig bruk av Lokomotivverksted til slik formidling. Arbeide for gjenoppbygging av middelalder bygårder, brygger, båter og sjøboder i parken.

2.2.2 Påvirke de kommunale myndighetene og Riksantikvaren til bedre vedlikehold av ruiner og grøntareal og selv gjennomføre en vårdugnad (se pkt. 3.1)

2.2.3 Fortsette arbeidet for at Bispegatas øvre del, øst for Oslo gate stenges (fjernes) som en viktig del av trafikkplanen for Gamle Oslo.

2.2.4 Fortsette arbeidet for tydeliggjøring av Oslo torg slik det var i middelalderen og frigjøre hele Hallvardskatedralens ruiner, samt markere denne kirkens kirkegård slik den var i middelalderen.

2.2.5 Arbeide for reising av vernebygg over nordfløyen i middelalderens bispeborg med mulighet for lokal utstilling i denne.

2.2.6 Arbeide for bedre skilting og informasjon i middelalderbyen, bl.a. med 7 inngangsmarkeringer og navn på gateløp i middelalderen som en del av vegskiltene.

2.2.7 Arbeide for å få reist et monument over kong Håkon V Magnusson og dronning Eufemia i tilknytning til middelalderparken.

3. Organisere
Organisere, ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

3.1 Medlemsaktiviteter
3.1.1 Planlegge og gjennomføre medlemsmøter, foredrag, vandringer, arrangementer i tilknytning til Oslo torg og Framtidsbildet, Eufemiaaften og Middelalderuka (se pkt.1.2) og arrangere medlemsturer til relevante reisemål.

3.1.2 Opprette og videreføre ressursgrupper av medlemmer for forskjellige formål.
Fortsette dugnadsgruppens utmerkete arbeide i forbindelse med arrangementer og nedsette en ny gruppe for søknad om midler.

3.1.3 Medlemsblad og medlemsbrev
Utgi medlemsbladet i papirutgave to ganger i løpet av året. Sende ut medlemsbrev med informasjon om bl.a. kommende arrangementer to ganger i løpet av året.

3.1.4 Øke antallet som står på E-post distribusjonslisten for fellesutsendelser av informasjon og påminnelser og oppdatere denne listen fortløpende.

3.2 Øke medlemstallet
Da et stort medlemsantall øker både Oslos bevissthet om sin glemte middelalderby og foreningen Middelalder-Oslos påvirkningskraft, vil foreningen arbeide for å få minst 1000 medlemmer innen jubileumsåret 2024. Vi har som målsetning å være 700 medlemmer ved utgangen av 2018, dvs. at vi får 100 nye medlemmer.

3.2.1 Det satses aktivt på medlemsverving ved å lage ny vervebrosjyre og aktivt verve nye medlemmer ved forskjellige arrangementer.

3.2.2 Nettadressen er med i foreningens logo og det selges produkter med logoen på.

3.2.3 Torsdagsvandringer med utvalgte lag, foreninger, sameier og andre grupper,
ikke minst naboer til middelalderbyen.

3.3 Samarbeid med andre foreninger og institusjoner

3.3.1 Samarbeide med andre ”middelalderarrangører” og foreninger, i særdeleshet med Stiftelsen Oslo Middelalderfestival, foreningen St. Hallvards dag, Gamlebyen Historielag og med Modus, senter for middelaldermusikk som har 20 års jubileum i 2018.

3.3.2 Arrangere foredrag og seminarer i samarbeid med Gamlebyen Historielag og andre foreninger og organisasjoner i Gamlebyen og Oslo forøvrig.

3.3.3 Delta på møter i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

3.3.4 Samarbeide med Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen og Oslo museum. Samarbeide med Jernbanemuseet på Hamar/Jernbanedirektoratet.

3.3.5 Støtte opprop som fremmer arbeidet for en bedre Oslo middelalderby.

"Som et fortidsgufs vil en kommende reguleringsplan for økt kollektivtrafikk i Bispegata hindre Oslo i å gjenerobre middelalderbyens historiske helhet. Vi må gi oss tid til å styrke historien heller enn å overkjøre den nok en gang!"

Les hva Middelalder-Oslos leder Odd Einar Dørum skriver i Aftenposten 21. mars 2017 her!

VisjonsbildeOslo middelalderby lå der Gamlebyen ligger i dag. Byen vokste fram til å bli Norges hovedstad i 1314. På 1600-tallet ble byen imidlertid fraflyttet, lagt under jord og glemt! Derved ble utrolig mye bevart, og området kalles derfor «Nordens Pompeii». Men ruinene etter Oslo middelalderby framstår i dag som enkeltobjekter uten sammenheng; det er svært vanskelig å oppfatte helheten i denne Oslos første by.

Foreningen Middelalder-Oslos visjon er å gjenerobre en maksimalt tydelig helhet og sammenheng i Oslo middelalderby, slik at den gamle bystrukturen kan oppleves og forstås i terrenget. Derfor må Middelalderbyens helhet og struktur alltid være fremste premiss ved fysiske endringer der Oslo ble til, samtidig som det må satses på tydeliggjøring.

Vi støtter denne visjon for Oslo middelalderby:

Denne visjonsteksten sammen med et følgebrev ble sendt til førstekandidaten for alle de politiske partiene som er representert i Oslo bystyre, samt partier som stilte liste ved siste kommunevalg og er representert på Stortinget. Vi fikk positivt svar alle ni (Ap, H, Frp, V, Krf, Sp, SV, MDG, Rødt). Her er svarene, noe forkortet:
Carl I. Hagen, Frp. Er positive til å ta hensyn til middelalderbyens gamle strukturer, men kan ikke la dette være helt ut styrende for all fremtidig utvikling . . .
Guri Melby, V. Støtter visjonen og har viktige punkter om dette i vårt program.
Erik Lunde, Krf. Støtter visjonen.
Aisha Naz Batti, Sp. Støtter visjonen. Det er i tråd med det vi står for og har vedtatt før. Utfyllende om biomangfoldsområde. Går inn for å få byens elveløp opp i dagen.
Bjørnar Moxnes, Rødt. Støtter visjonen. Henviser til lokalprogram om Middelalderparken og Oslo torg.
Fabian Stang, H. Støtter foreningens visjon og å synliggjøre byens opprinnelse
Marianne Borgen, SV. Støtter forslagene foreningen kommer med.
Lan Marie Nguyen Berg/Harald Nissen, MdG. Helhjertet støtte og vil arbeide for realisering gjennom de kanaler som er naturlige å bruke for oss som politisk parti i Oslo bystyre.
Raymond Johansen/Tone Tellevik Dahl, Ap. Støtter opp om arbeidet med Nordens Pompeii. Løfter viktigheten av å få synliggjort, og tilgjengeliggjort middelalderbyen og dens historie, i denne og kommende periodes program.

Her er noen aktuelle saker for hvor partienes vilje til å følge opp støtten kan bli satt på prøve i saksgangen i Oslo kommune:
Informasjonssatsing. Følge opp arbeidet med informasjonssenter i Ladegården og satsing på forskjellige former for formidling slik Middelalder-Oslo og Gamlebyen historielag har foreslått. Bruke av bevilgete midler til dette formålet og styrke samarbeide mellom de to foreningene, Kulturetaten og Byantikvaren.
Bispegata. Reguleringsplan. Her er det spørsmål om bredde, markering av middelaldergaten, gjennomkjøring med buss, fundamentering og utforming av Oslo torg. Bispegata er også inkludert i Landskapsplan for Middelalderparken.
Middelalderparken. Oppfølging av landskapsplanen når det gjelder utforming av parken med markeringer og rekonstruksjoner av middelalderstrukturer, istandsettelse og opprusting av Lokomotivverkstedet med funksjoner som er knyttet til Oslo middelalderby.
Middelalderbeltet. Oppfølging av vedtak om satsing etter Kulturetatens plan.
Minneparken/Ruinparken. Opprusting og utvidelse av parken mor sør. Frilegging av sørmuren i Hallvardskatedralen.
Bispeborgen, nordfløyen. Samarbeid med Jernbaneverket om nytt vernebygg ved utvidet kulvertåpning og bruk av dette til formidling.
Ladegårdshagen. Satsing på utvidet Barokkhage mot vest i forbindelse med ny kulvert for Follobanen.
Alnaelva. Frilegging og synliggjøring av nedre del av Alnaelva ned til Vannspeilet

Middelalder-Oslo skal:

 1. SYNLIGGJØRE
  ved å påpeke verdien av, og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner
 2. PÅVIRKE
  ved å virke for at Oslos genuine middelalderarv i all planlegging og politisk prioritering fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig
 3. ORGANISERE
  ved aktivt å ta initiativet til og delta i tiltak som fremmer disse mål

Middelalder-Oslo kjemper for å:

 • Utvide middelalderparken på Sørenga
 • Fjerne jernbanesporene på Sørenga og gjenskape middelalderterrenget slik at det blir et stort sammenhengende parkområde
 • Opprettholde den visuelle forbindelsen mellom middelalderbyen, Bjørvika, Akershus og Hovedøya
 • Legge gjennomgangstrafikken utenom middelalderbyens kjerneområde
 • Skjerme middelalderparken på Sørenga mot trafikkstøy fra Kong Håkon Vs gate ved å senke denne
 • Etablere Oslo torg som et sosialt midtpunkt i Gamlebyen
 • Utvide Ruinparken/Minneparken mot sør og frilegge de søndre delene av Hallvardskatedralen
 • Bygge vernebygg over nordfløyen i bispeborgen
 • Vedlikeholde og konservere ruiner og middelalderbygninger
 • Arrondere og vedlikeholde terrenget rundt middelalderruinene med hensynet til opplevelse og formidling av disse som det sentrale
 • Oppruste treruinparken sør for Bispegata
 • Markere og rekonstruere middelaldergater, bygninger og konstruksjoner
 • Bevare og utvide Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje mot Bjørvika
 • Markere forskjellen mellom den nye Bjørvikabebyggelsen og Gamlebyen for at strukturene skal kunne leses tydelig
 • Få Kulturhistorisk museum til Gamlebyen, men ikke med dominerende bygg sør for Bispegata
 • Styrke formidling av middelalder-Oslo generelt og opplevelser knyttet til middelalderen i form av omvisninger, konserter, utstillinger, Oslo middelalderfestival m.m.
 • Styrke bruken av middelalderområdene til arrangementer og aktiviteter, men med behørig hensyn til de historiske levningene
 • Arbeide for en verdig markering av Oslos 700-årsjubileum som norsk hovedstad i 2014.

Middelalder-Oslo kjemper mot:

 • Gjennomgangstrafikk gjennom Gamlebyen, både privatbiler og langdistanse/ ekspressbusser. Disse skal bruke hovedveisystemet.
 • Innebygging av middelalderparken ved reising av blokkbebyggelse på Sørenga, vest for Vannspeilet.
 • Utvikling av området for Oslo middelalderby uten at hensynet til de historiske verdiene blir satt i sentrum.

Underkategorier

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil