Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo

Tidl. vegsjef Trond Bjørgan: OSLO TORG MÅ GJENSKAPES!

Prinsippskisse OslotorgogkirkeruinForeningen Middelalder-Oslo har lagt fram en inspirerende skisse av hvordan middelalderbyen Oslo kan gjenskapes, til glede og stolthet for Oslos befolkning. Selv var jeg så privilegert at jeg på 1990-tallet fikk være med på å realisere de første fasene av denne visjonen. Det er vel noen som husker et område dekket av motorveier og jernbanespor, med noen utilgjengelige ruiner de færreste kjente til innimellom. På noen år ble området forvandlet til vannspeil og gressplener som ramme rundt de unike ruinene som fortalte at her hadde det vært en by, vår bys opprinnelse. Området ble faktisk så tilgjengelig, romslig og raust at Øyafestivalen fant sted her i flere år. De tyngste takene for Middelalderbyen er, etter mitt syn, nå tatt. Nå gjenstår en seig innspurt! Et av de sentrale prosjektene for å fullføre visjonen er å gjenskape Oslo torg (der Bispegata krysser Oslo gate). Oslo torg var sentrum i middelalderbyen.  

Middelalder-Oslos prinsippskisse av et gjenskapt Oslo Torg, der sydmuren av St Hallvards-katedralen er befridd for betongdekket som nå hviler på ruinene av veggen, og med markering av den gamle kirkegården.

OsloTorg KellerPlaner som nå er under politisk behandling, innebærer busstrafikk over torget. Min oppfordring er: Legg busstrafikken utenom! Dette er fullt mulig uten større ulemper for kollektivtrafikken. Ved at dette gjøres, kan torget gjenskapes - og ikke minst - Bispegata mellom Oslo torg og Dyvekes bro kan fjernes. Dermed kan Minneparken (Ruinparken) utvides slik at ruinene etter St. Halvards-katedralens sørfløy kommer fram og katedralens kirkegård kan bli utvidet. Det skal her nevnes at dette var en del av plangrunnlaget for Ekebergtunnelen, som ble åpnet i 1995. Den gang ble Loenga bro revet slik at bl.a. Clemenskirkens ruiner ble tilgjengelige, og ikke skjult under betong. (Se også Middelalder-Oslos utredning Bussfritt Oslo Torg).

Over:  Oslo torg ca år 1300 i Karl Fredrik Kellers strek.

Til politikerne som nå skal fatte vedtak om Bispegata: Ta dere tid til å lytte til foreningen Middelalder-Oslo! Be fagetatene om en grundig vurdering av forslaget foreningen har fremmet. Bli med på å realisere visjonen for Middelalderbyen Oslo!   

Oslo 29. august 2017, Trond Bjørgan, tidligere vegsjef og sporveisdirektør

Les støtteerklæringer fra Rune Gerhardsen, Per Ditlev-Simonsen, Sven Meinich og Sissel Rønbeck nedenfor:

The Bjrgan Six Fra venstre: Tidl. plan- og bygningsdirektør Sven Meinich, tidl. Ruter-direktør og Statens vegsjef i Oslo Trond Bjørgan, tidl. ordfører Per Ditlev-Simonsen, tidl. miljøvern- og samferdselsminister Sissel Rønbeck, tidl. byrådsleder Rune Gerhardsen og leder av foreningen Middelalder-Oslo og tidl. samferdselsminister Odd Einar Dørum. (Foto: Petter Molaug)

Jeg støtter Bjørgans uttalelse. Det er mye om å gjøre å realisere området, og ikke minst Oslo torg slik Trond Bjørgan beskriver. Skam over den byen som ikke skjønner at vi må verne om byens opprinnelse.
                                           Rune Gerhardsen, tidligere byrådsleder

Bjørgans uttalelse har min varme støtte. Dette er en forutsetning for et sammenhengende område med et historisk naturlig senter. Uten å få områdene på begge sider av Bispegaten til å henge sammen, vil Middelalderbyen aldri fremstå med en slik samlet tyngde at den vil få den plass den må ha for at fremtidige generasjoner skal føle og forstå Oslos tidlige historie.                                                                                                                                                                                                                       Per Ditlev-Simonsen, tidligere ordfører

På tross av Bystyrets enstemmige vedtak i 2010 om at det viktige og sentrale Oslo torg skal gjenskapes i krysset Bispegata / Oslo gate, foreslår reguleringsplanen som nå fremmes for området å opprettholde Bispegata som gjennomkjøring for busser. Det vil ødelegge mulighetene for å sikre Middelalderbyens viktigste sentrale område, Oslo torg. Derfor støtter jeg tidligere vegsjef Trond Bjørgans uttalelse mot planforslaget, og anmoder Bystyret om å gå inn for foreningen Middelalder-Oslos forslag om en alternativ busstrase som kan sikre en realisering av Oslo torg.                                                                    Sven W. Meinich, tidligere plan- og bygningsdirektør

Jeg er hjertens enig med Trond Bjørgan og håper inderlig at budskapet hans når fram til og blir tatt på alvor av beslutningstakerne på Rådhuset!                                                                                                                                                                                         Sissel Rønbeck, tidligere miljøvern- og samferdselsminister

 

 

Du er her: Hjem Innhold Hva vi vil Pådriverarbeid Tidl. vegsjef Trond Bjørgan: OSLO TORG MÅ GJENSKAPES!